DOMOV   /  OCENA TVEGANJA   /   Delo od doma

Delo od doma

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.
Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo. Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi.

Skladno z določili Zakona o varnosti in zdravja pri deli /ZVZD-1/ je delodajalec dolžan zagotavljati varnost in zdravje na delovnem mestu. V primeru dela od doma je torej dolžnost delodajalca še vedno, da dealvcu zagotavlja varne in zdrave razmere za delo. Torej je to delodajalčeva dolžnost ne glede na delo in kraj, kjer delavec opravlja delo.
Za delovno mesto na domu mora imeti delavec zagotovljene ustrezne delovne razmere in delovno opremo, ki jo uporablja pri delu. V ta namen je potrebno izdelati oceno varnosti delavčevega delovnega mesta na domu ali ima le-ta za delo ustrezne delovne razmere, okolje in delovno opremo, ki mu zagotavlja varno delo.

KOT STROKOVNJAKI NA PODROČJU IZVAJANJA STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IZDELAMO STROKOVNO OCENO VARNOSTI DELOVNEGA MESTA NA DOMU - OCENIMO USTREZNOST DELOVNEGA MESTA... cena: od 80,00 € + ddv dalje...