DOMOV   /   HACCP

HACCP

Ponujamo vam svoje znanje in izkušnje na področju izvajanja notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo proizvodnje in prometa z živili, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih škodljivosti.

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) med drugim določa, da morajo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živli in javno oskrbo s pitno vodo v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Do 21.12. 2002 je bil rok, do katerega je moral biti vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema.

Zakon predvideva visoke denarne kazni, od 2.086 do 33.400 EUR za vse, ki takega nadzora ne bodo imeli.

Še nimate vzpostavljenega nadzora? Ste pričeli z novo dejavnostjo?

Za vas strokovno izdelamo in vzpostavimo celoten sistem notranjega nadzora ali le posamezne faze. Vedno tesno sodelujemo z vašimi strokovnjaki in jim svetujemo, lahko pa izvajamo notranji nadzor kot vaš pooblaščeni zunanji sodelavec.

Kaj je HACCP? Je sistematičen, preventiven pristop k varni proizvodnji in pripravi živil in jedi za uporabnika. Zajema ugotavljanje in ocenjevanje nevarnosti ali tveganja mikrobiološke, kemične ali fizikalne narave za zdravje uporabnika ter ukrepe in nadzor, s katerimi bomo ta tveganja odstranili oziroma zmanjšali na najnižjo raven:
 - tveganja, analiza tveganj, preventivni ukrepi,
 - kritične kontrolne točke,
 - nadzor nad kritičnimi kontrolnimi točkami,
 - korektivni ukrepi,
 - spremljanje in dokumentiranje,
 - HACCP načrt.

Za vas izdelamo Haccp načrt in Usposabljanje o temeljih dobre higienske prakse (haccp izpit).