DOMOV   /  OCENA TVEGANJA   /   Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Ali imate izdelano izvajo o varnosti z oceno tveganja? Naši strokovni delavci vam nudijo strokovno izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja ali revizijo le-te.

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti, na podlagi katere se načrtujejo vsi preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje in obveščanje delavcev, tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje varnega dela, navodila za varno delo, pregledi in preizkusi delovne opreme, meritve škodljivosti v delovnem okolju, osebna varovalna oprema, preventivni zdravstveni pregledi, promocija zdravja na delovnem mestu, ukrepi prve pomoči, ukrepi varstva pred požarom ipd).

Če delodajalec nima izdelane in sprejete izjave o varnosti v pisni obliki ali ni izdelana na predpisan način in v predpisani vsebini se ga kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 40.000 €.