DOMOV   /  VARSTVO PRED POŽAROM   /   Ocena požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti

Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oziroma materialno škodo ob požaru.

35. člen Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93, 83/12) določa, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo določiti požarni red, ki vsebuje ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporabe odprtega ognja ali orodja, ki se iskri, tam kjer je to prepovedano, odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela, iz požarno ogroženih prostorov in druge ukrepe ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov.

Ocena požarne ogroženosti za objekt se izdela v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/96, 5/97-popr., 31/04).
Ocena zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v okoljih:
– naravnem;
– bivalnem;
– industrijskem, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi;
– industrijskem, obremenjenem z nevarnimi snovmi in v
– prometu.

Pri oceni požarne ogroženosti se ugotavljajo te stopnje požarne ogroženosti:
1. stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost;
2. stopnja 2 – majhna požarna ogroženost;
3. stopnja 3 – srednja požarna ogroženost;
4. stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost;
5. stopnja 5 – velika požarna ogroženost in
6. stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost.

Na podlagi dobljenih stopenj, ki smo jih pridobili z izračunom požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati dejanski požarni ogroženosti primerne ukrepe varstva pred požarom.

Glede na zbrane podatke najprej določimo primarno oceno požarne ogroženosti, odvisno od gostote naseljenosti obravnavanega okolja in od oddaljenosti gasilske enote.
Dejansko oceno požarne ogroženosti dobimo s tabelo, ki pomeni odvisnost primarne ocene od kategorije gasilske enote.

V skladu z 2. členom Pravilnika o požarnem redu (UL RS. št. 52/07, 34/11, 101/11) je izdalava požarnega načrta in načrta evakuacije obvezna za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.

Izračun požarne ogroženosti vam izdelamo hitro, strokovno in ugodno.