DOMOV   /   OCENA TVEGANJA

OCENA TVEGANJA

Ali imate izdelano izvajo o varnosti z oceno tveganja? Naši strokovni delavci vam nudijo strokovno izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja ali revizijo le-te.

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti, na podlagi katere se načrtujejo vsi preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje in obveščanje delavcev, tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje varnega dela, navodila za varno delo, pregledi in preizkusi delovne opreme, meritve škodljivosti v delovnem okolju, osebna varovalna oprema, preventivni zdravstveni pregledi, promocija zdravja na delovnem mestu, ukrepi prve pomoči, ukrepi varstva pred požarom ipd).

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:
- identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti;
- ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
- oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni...;
- odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
- odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:
- ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
- ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
- ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:- načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov; - načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti; - opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Če delodajalec nima izdelane in sprejete izjave o varnosti v pisni obliki ali ni izdelana na predpisan način in v predpisani vsebini se ga kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 40.000 €.