DOMOV   /   VARNOST NA GRADBIŠČU

VARNOST NA GRADBIŠČU

Strokovno in profesionalno vam nudimo izdelavo varnostnih načrtov za gradbišče in koordinacijo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

1. V fazi načrtovanja oz. priprave projekta izvajamo:
  - izdelava varnostnega načrta za gradbišče z obveznimi prilogami (gradbiščni red, požarni red gradbišča),
  - prijava gradbišča na Inšpektorat RS za delo,
  - sodelovanje o arhitektonskih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali v zaporedju,
  - priprava dokumentacije, ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je treba upoštevati v fazah uporabe, vzdrževanja in rušenja objektov,
  - usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
  - usklajevanje izvajanja ustreznih določb in s tem zagotoviti, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali skladno z zahtevami odredbe,
  - zagotoviti, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
  - preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov in usklajevanja načrtovane aktivnosti.

2. V fazi izvajanja projekta izvajamo naslednje naloge:
  - koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

 

Nekateri zakoni in dogovori na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih:
  - Zakon o graditvi objektov,
  - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
    (Ur. l. RS, št. 83/2005),
  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011),
  - Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/2008),
  - Dogovor (sporazum) o varnostnih ukrepih na skupnem delovišču,
  - Priročnik o zagotavljanju varnosti in zdravja na manjših gradbiščih.