DOMOV   /   VARNOST V TRANSPORTU

VARNOST V TRANSPORTU

Domov


VARNOST PRI DELU V TRANSPORTU

VARNOST PRI DELU VARSTVO PRED POŽAROM VARSTVO OKOLJA

transport, promet, logistika, gospodarska vozila, gradbena mehanizacija

 

Nudimo vam strokovno, ugodno in učinkovito izvedbo strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za področje prometa, logistike, gospodarskih vozil in gradbene mehanizacije.

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO  

- za voznike tovornih vozil
- za upravljavce težke gradbene mehanizacije

- za voznike viličrjev
- za upravljavce mostnih dvigal
-
za varno delo na višini

PREGLED DELOVNE OPREME  

- viličarji
- mostna dvigala, konzolna dvigala 
- dvigala za osebna in tovorna vozila
- stroji in naprave

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA  

Izdelamo vam OCENO TVEGANJA za vsa tipična delovna mesta na področju prometa, logistike, gospodarskih vozil in gradbene mehanizacjie.
Izdelamo vam tudi oceno tveganja za:
- delo z azbestom
- delo z nevarnimi kemičnimi snovmi ...

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA  

Izvajamo meritve pogojev dela v delovnih prostorih (garaže, delavnice, skladišča...):
- mikroklima
- osvetljenost
- hrup      

KOORDINACIJA NA GRADBIŠČU  

V fazi načrtovanja dela vam izdelamo varnostni načrt.
V fazi izvajanja projekta usklajujemo izvajanja med izvajalci s temeljnimi načeli varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

OPREMA POD TLAKOM, TLAČNE POSODE  

Opravljamo pregled in preizkuse opreme pod tlakom:
- tlačne posode
- varnostni ventili 

VARSTVO PRED POŽAROM  

Izdelamo vam:
- oceno požarne ogroženosti za objekt
- požarni red za objekt
- načrt evakuacije in požarni načrt
Prodajamo in servisiramo gasilne aparate.

ZAKONODAJA, PREDPISI ZA VARNO DELO  

Varnost in zdravje pri delu

Varstvo pred požarom

STROKOVNO SVETOVANJE IN POMOČ  

Svetovanje in strokovna pomoč pri:
- nabavi delovne opreme
- nabavi osebne varovalne opreme za delavce
- nezgodah pri delu (regresni zahtevki in odškodnine za nezgode pri delu