DOMOV   /  VARNOST NA GRADBIŠČU   /   Koordinacija na gradbišču

Koordinacija na gradbišču

Izvajamo koordinacijo za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču z rednimi nadzori na gradbiščih nadzira izvajanje ukrepov za varno delo in varstvo pred požarom.

4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) določa, da kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:
A) usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
     - pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela, 
     - pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;
B) usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
     - dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena navedene uredbe, 
     - ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena navedene uredbe;
C) izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču;
D) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;
E) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti;
F) zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.