DOMOV   /  VARSTVO PRED POŽAROM   /   Požarni red

Požarni red

Zagotovite si strokovnega partnerja na področju varstva pred požarom!
Ali veste, da morajo imeti lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov ter poslovnih oz. industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti strokovno izdelan požarni red?

3. člen Pravilnika o požarnem redu namreč določa, da morajo lastniki ali uporabniki objektov določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in izboljšajo požarno varnost, ki vsebuje:

 1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara;
 2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano;
 3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov; 
 4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej;
 5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga;
 6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
 7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
 8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru;
 9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Deloajalec mora poskrbeti, da je s požarnim redom seznanjen vsak zaposleni.

Navedeni pravilnik v 5. členu določa tudi obvezne priloge požarnega reda:

 • izvleček požarnega reda;
 • navodila za posameznike;
 • evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom;
 • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom;
 • evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah;
 • kontrolni listi.

2. člen Pravilnika o požarnem redu (UL RS. št. 52/07, 34/11, 101/11) določa, da se morata izdelati tudi   požarni načrt in načrt evakuacije, in sicer za objekte iz v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.