DOMOV   /  VARNOST NA GRADBIŠČU   /   Varnostni načrt

Varnostni načrt

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, kar določa 4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05).
Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

Vsebina varnostnega načrta - varnostni načrt mora vsebovati:

 1. Opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV navedene uredbe;
 2. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;
 3. Seznam nevarnih snovi;
 4. Navedbo posebno nevarnih del;
 5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;
 6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;
 7. Terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;
 8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela;
 10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);
 11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču.