DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Nezgode pri delu

Nezgode pri delu

Na podlagi določila 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) mora delodajalec prijaviti na INŠPEKTORATU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO (IRSD) vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica je več kot tri dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela), vsak nevarni pojav (to je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda večje vrednosti, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo).

Obrazec - PRIJAVA NEZGODE/POŠKODBE PRI DELU
Obrazec - ER8 - POŠKODBA NA DELOVNEM MESTU
Navodila za izpolnjevanje obrazca - ŠIFRANT ZA POLJA

Delodajalca se kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 40.000 €, če takoj ne prijavi inšpekciji dela vsake smrtne poškodbe ali poškodbe zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni, ali kolektivne nezgode, nevarnega pojava ali ugotovljene poklicne bolezni ali če o smrtni poškodbi takoj ne obvesti organa, pristojnega za notranje zadeve.

6. člen Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju /ZPIZ-2/ (Ur. l. RS, št. 96/2012) določa, da se za poškodbo pri delu šteje:

  • poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan;
  • poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;
  • obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Za poškodbo pri delu šteje tudi poškodba, povzročena na način iz prejšnjega odstavka, ki jo utrpijo zavarovanci v okoliščinah iz 20. in 21. člena navedenega Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju /ZPIZ-2/.

Nudimo vam strokovno svetovanje in pomoč pri regresnih zahtevkih in odškodninah za nezgode pri delu.