DOMOV   /  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - OSTALE INFORMACIJE   /   Zdravniški pregledi delavcev

Zdravniški pregledi delavcev

Delodajalec je dolžan v skladu s 33. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela.

Na podlagi 36. člena navedenega zakona mora zagotoviti tudi zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

S Pravilnikom o zdravstvenih pregledih delavcev se natančneje določajo vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov.

Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju. Pred začetkom preventivnega zdravstvenega pregleda pooblaščeni zdravnik lahko opravi ogled delovnega okolja.

Preventivni zdravstveni pregledi so:
 - predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
 - usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi,
 - drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Obseg in vsebino preventivnih zdravstvenih pregledov najdete tukaj.

Delodajalec napoti delavca na preventivni zdravstveni pregled z napotnico:
 - napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled,
 - napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjevalni preventivni zdravstveni pregled.

Delodajalec mora napotiti delavca na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom določen z aktom delodajalca.

V primeru, da pooblaščeni zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede, ni sodeloval pri oceni tveganja, mora delodajalec predložiti izjavo o varnosti z oceno tveganja.